DRÄXLMAIER Групација

Информации за заштита на податоците
како дел од користењето на веб страницата

I. Одговорна страна и детали за контакт

Одговорна страна според Членот број 4 и ставот број 7 од Одредбата на Европската Унија за заштита на општите податоци (General Data Protection Regulation, GDPR) е: 

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (во натамошниот текст именувана како „одговорна страна")

Адреса: Улица Ландсхутер, број 100
84137 Вилзбибург
Германија

Службеникот за заштита на податоци на компанијата (одговорното лице) може да го контактирате на следнава адреса:

Службеник за заштита на поадтоци (Data Protection Officer)

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG

Адреса: Улуца Ландсхутер, број 100 

84137 Вилзбибург 

privacy@draexlmaier.com

II. Прибирање и обработка на личните податоци

Пристапување до веб-локацијата

Кога ќе ја посетите нашата веб-локација, од страна на нашиот веб сервер автоматски се прибирааат следниве податоци:

 • името на вашиот Интернет сервис провајдер
 • веб страницата која ве поврзува со нашата локација
 • страниците кои ги посетувате на нашата веб-локација

 • количината на префрлените податоци
 • адресата за Интернет протокол (IP адреса)
 • датум и времетраењето на посетата
 • јазикот на прегледувачот
 • видот, трговската марка, моделот на уредот и резолуцијата на екранот
 • оперативниот систем, прегледувачот и дополнителни компоненти на прегледувачот
 • внатрешно пребараните клучни поими
 • надворешните линкови
 • преземени документи
 • пребарувачи

Овие податоци се прибираат, зачувуваат и анализираат единствено поради статистички цели и поради обезбедување на сигурноста на системот. Податоците се собираат анонимно и се чуваат одделно од сите лични податоци, односно не доаѓа до нивно спојување (мешање). Во овој случај на обработка на податоците, законската основа произлегува од членот број 6, ставот број 1 и буква f) од Одредбата на Европската Унија за заштита на општите податоци. Погоре наведените цели за прибирање и обработка на податоците исто така создаваат и законски (легитимен) интерес за нас. Прибраниот податок за адресата на Интернет Протоколот (IP address) за оваа цел, ќе биде избришана веднаш по анонимизацијата (алатката која ја зачувува приватноста, а сепак овозможува споделување на податоците), освен ако ние имаме право да ги задржиме податоците подолг временски период врз основа на статут или други правни основи.

Користење на формуларот за контакт

Добредојдени сте да контактирате со нас на многу едноставен начин преку нашиот формулар за контакт. За да го направите тоа, треба да внесете активна е-маил адреса, така што ќе можеме да одговориме на Вашето барање. Покрај тоа, Вие можете доброволно да обезбедите и понатамошни информации. Обработката на податоците за целта за воспоставување на контакт со нас се изведува според Членот број 6, ставот број 1 и S.1 lit. според Одредбата на Европската Унија за заштита на општите податоци, врз основа на Вашата доброволно дадена согласност кога ни ги испраќате Вашите податоци. Главната цел за обработка на податоците во овој случај ќе биде потребата за обработка на Вашето барање. Личните податоци кои ќе ги прибереме за користење на формуларот за контакт автоматски се бришат веднаш штом ќе се обработи Вашето барање, освен ако ние имаме право да ги задржиме податоците подолг временски период врз основа на статут или други правни основи.

Cookie Policy

VI. Безбедност

Ние располагаме со и применуваме технички и организациски мерки за безбедност за да ги заштитиме податоците кои Вие ни ги ставате на располагање против случајна или намерна манипулација, губење, уништување или пристап од страна на неовластени лица. Нашите мерки за безбедност постојано се подобруваат во чекор со новите технолошки достигнувања.

SSL or TLS протокол за енкрипција

Оваа локација ја користи технологијата од SSL/TLS протоколот за енкрипција поради безбедносни причини, но и да го заштити пренесувањето на доверливите податоци, како на пример барањата кои ги упатувате до нас како оператор на веб-локацијата. Вие можете да го препознаете енкриптираното поврзување (конекција) преку фактот што линијата за адресата на прегледувачот се менува од „http://“ во  "https://" но и според симболот за заклучување во лентата на Вашиот прегледувач. Доколку е овозможена енкрипцијата според SSL/TLS протоколот, податоците кои Вие ги пренесувате не можат во никој случај да бидат прочитани од трети лица (страни).

VII. Права на засегнатото лице

Според членот број 12 па натаму од Одредбата на Европската Унија за заштита на општите податоци, секој субјект на личните податоци има право на: 

 • Потврдување
 • Пристап
 • Коригирање
 • Бришење
 • Ограничување (рестрикции) заобработка
 • Преносливост на податоци
 • Приговор
 • Повлекување на било која дадена согласност според регулативите за заштита на податоци
 • Поднесување приговор до тело надлежно за супервизија, особено во земјата-членка која е Вашето постојано место на живеење, местото на работа или местото каде настанал наводниот прекршок.

Онаму каде обработката на податоците се изведува врз основа на законските (легитимните) интереси на Контролорот, Вие имате право да поднесете приговор за таквиот вид на обработка. Доколку поднесете приговор, ние ќе ја прекинеме обработката на податоците сè до времето кога ќе бидеме во можност да покажеме убедливи законски интереси за обработката на податоците. Доколку ние ги обработуваме Вашите лични податоци врз основа на „законските (легитимните) интереси на Контролорот“ за директни маркетиншки цели, ние нема да ги обработиме Вашите лични податоци доколку се противите на обработката на Вашите податоци за директни маркетиншки цели

Субјектите на личните податоци (Data subjects) можат да го контактираат Службеникот за заштита на податоци на Контролорот на податоците во било кое време за да можат да ги остварат своите права.

VIII. Ажурирање и дополнување на оваа декларација за заштита на податоците

Оваа Политика за заштита на податоците се смета за важечка од месец јуни 2019 година.